ČJL zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní postavení a tvoří základ klíčových schopností a dovedností, kterými má být žák vybaven pro zvládnutí ostatních vyučovacích předmětů. Učivo předmětu ČJL je tvořeno dvěma základními složkami, jazykovou a literární, které se vzájemně prolínají. Návštěva knihovny přispěla k rozvoji kompetence k učení, komunikativní i sociální a zejména kompetence využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivní práce s informacemi. Přitom byla aplikována průřezová témata Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce a především téma Informační a komunikační technologie.

Paní vedoucí knihovny Mgr. Alena Přívarová žáky přivítala a seznámila je s výpůjční dobou, nabídkou knihovny, možností půjčovat si knížky k maturitní četbě, rozdělením knih ve školní knihovně, příruční knihovnou, druhy katalogů k orientaci čtenářů atd. Žáci měli možnost si fond knihovny důkladně prohlédnout. V závěru hodiny žáci vznesli řadu věcných dotazů a někteří z nich si hned odnesli vybrané knížky a těší se na četbu.

Věříme, že po této návštěvě přibudou spokojení čtenáři nejen školní knihovně, ale že začnou číst i žáci, kteří se doposud s knížkami míjeli.

Mgr. Petra Chudárková a PhDr. Jana Holubcová