Menu

Skauting 

Ve dnech 16. a 23. října 2019, v rámci rozšířené výuky občanské nauky, navštívili žáci a žákyně 1. ročníku SOŠ výstavu zaměřenou na holešovský skauting.  Na zámku v Holešově měli možnost nahlédnout do skautské klubovny, tábora, historie i dovedností, skrze které se skauti a skautky snaží měnit svět. Součástí výstavy byl i interaktivní program, spojený s vyplňováním pracovního listu, což jistě podnítilo zájem a snahu všech našich žáků a žákyň. Program byl pojat jako minikurz etické výchovy a směřoval k seznámení s etickými přístupy, k zamyšlení nad svými hodnotami a na základě příběhu zákazu skautingu v době nacistického a komunistického režimu žáci a žákyně hledali vlastní etické řešení situace

Na program navázala paní učitelka Mgr. Kotoučová v hodinách občanské nauky a společně se skauty z jednotlivých tříd 1. ročníku společně završili odpoledne strávené v holešovském zámku.

Děkuji paní učitelce Mgr. Kotoučové, třídním učitelům, třídním učitelkám a dalším vyučujícím, kteří se na akci podíleli jako pedagogický dozor. Stejné poděkování směřuji k žákům a žákyním 1. ročníku, kteří se v osobním volnu zúčastnili a aktivně zapojili do této vzdělávací akce.

plk. Mgr. Petr Benda
vedoucí oddělení policejních činností