Menu

Profil absolventa střední odborné školy

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové, občanské a odborné kompetence, tak aby byly rozvíjeny všechny odborné kompetence z RVP:

Odborné kompetence

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:

 • použije poznatky o působnosti ministerstev dopravy, vnitra a financí, krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, Policie ČR
  a obecní policie;
 • orientuje se v systému veřejné správy a v systému bezpečnostních složek;
 • uplatňuje zásady součinnosti a spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, a bezpečnostními sbory jiných států;
 • použije zásady postupů kontroly veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti osob a majetku;
 • poskytuje poradenskou a konzultační činnost k problematice ochrany pořádku a bezpečnosti;
 • dovede jednat s klienty různých etnických, náboženských a sociálních skupin na profesionální úrovni;
 • rozpozná protiprávní jednání a umí je právně kvalifikovat;
 • dovede zahájit a vést přestupkové a trestní řízení;
 • provádí nezbytná šetření a dokazování;
 • provádí šetření v terénu a využívá při tom kriminalistické zásady a geografické informace;
 • dovede odhalit příčiny protiprávního jednání, odhadnout jeho důsledky a navrhne možná preventivní opatření;
 • aplikuje zásady pomoci oběti protiprávního jednání;
 • dovede zpracovat základní právní dokumentaci;
 • dodržuje obecně závazné předpisy, vyhlášky a pravidla a kontroluje jejich dodržování ostatními občany;
 • reaguje na změny zákonů týkajících se bezpečnostně právní činnosti;
 • dodržuje pracovní postupy v souladu s etickým kodexem;
 • rozlišuje vedení písemností včetně korespondence a dodržování archivačních a skartačních postupů, vedení a třídění dokumentace;
 • získává, třídí a vyhodnocuje data a informace z internetu a vnitřních sítí;
 • zajišťuje ochranu osobních dat;
 • popíše dozorčí službu jako jednu z forem činnosti Policie České republiky;
 • charakterizuje platné doklady občanů ČR a cizinců;
 • rozlišuje různé řidičské průkazy a řidičská oprávnění;
 • rozlišuje evidence řidičů, motorových a přípojných vozidel;
 • řeší dopravní přestupky včetně sankcí;
 • orientuje se v provozování silniční dopravy, využívá rozbory dopravní nehodovosti a z nich vyvozuje preventivní opatření;
 • vysvětlí zásady přepravy nebezpečných látek v silniční dopravě;
 • orientuje se v organizaci a vybavení Integrovaného záchranného systému ČR, včetně provádění místních bezpečnostních opatření;
 • uplatňuje preventivní a výkonná opatření k ochraně obyvatelstva při mimořádných situacích ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému;
 • využívá geografické, sociologické a politologické znalosti v praktické činnosti;
 • dovede poskytnout nezbytnou první pomoc;
 • využívá poznatků psychologie a pedagogiky a cílevědomě rozvíjí svoji psychickou a fyzickou připravenost;
 • dodržuje základní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
 • aplikuje základní hygienické a bezpečnostní návyky při pracovní činnosti a provádění sportovních aktivit;
 • využívá ve své činnosti základy úpolových sportů a prakticky aplikuje základní techniky sebeobrany v souladu s právními normami a profesními nároky;
 • zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;
 • charakterizuje zásady systému kvality řízení EFQM a chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku.

Klíčové kompetence

Z klíčových kompetencí byl kladen důraz zejména na rozvoj následujících kompetencí:

 • nacházet různé možnosti celoživotního učení;
 • ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
 • uplatňovat různé způsoby práce se studijním materiálem;
 • vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
 • formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;
 • zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata;
 • zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí;
 • dosahovat jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce;
 • nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umí je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení;
 • efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích;
 • uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace;
 • pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky;
 • vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.);
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit varianty nebo způsob, vyhodnotit
  a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.

V oblasti citové, postojové a hodnotové byl absolvent veden tak, aby:

 • měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
 • vyjadřoval se a vystupoval v souladu se zásadami kultury projevu a chování;
 • jednal v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispíval k uplatňování hodnot demokracie;
 • dodržoval zákony, respektoval práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika);
 • vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
 • uznával hodnotu života, uvědomoval si odpovědnost za vlastní život;
 • chápal význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu udržitelného rozvoje;
 • adaptoval se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňoval;
 • jednal odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu;
 • účastnil se aktivně diskusí, formuloval a obhajoval své názory a postoje.