Menu

Soutěž v anglickém jazyce

Okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce ve speciální kategorii III.C  pro střední odborné školy se letos konalo 6. února v Kroměříži.  Organizátorem byla Obchodní akademii a cílem bylo poskytnout talentovaným žákům možnost porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu vzdělávání. Soutěž byla rozdělena do dvou částí: písemná část obsahovala poslech s porozuměním a lexikálně gramatický test, součástí ústní části bylo krátké představení soutěžícího a úvaha na dvě témata, která si soutěžící vylosovali. Ústní část probíhala bez přípravy a vedle výslovnosti a gramatické správnosti se hodnotila také jazyková pohotovost, kreativita, bohatost slovní zásoby a celkový projev soutěžících.  Komise složená z vyučujících anglického jazyka ze škol celého kroměřížského okresu měla velmi těžký úkol vybrat z desítky soutěžících ty nejlepší. Výkony všech účastníků soutěže byly vynikající a je proto obdivuhodné, že se našemu žákovi Petru Varhaníkovi z 2. D podařilo v silné konkurenci vybojovat krásné druhé místo a tím i postup do krajského kola. Kromě krásné angličtiny Petr prokázal, že má všeobecný přehled a skvělé řečnické dovednosti. Nezbývá než Petrovi popřát hodně zdaru v krajském kole, které se uskuteční 9. března 2020 na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné škole ekonomické ve Zlíně.  

Mgr. Zuzana Dvořáková

Odborné přednášky 

Dne 3. února 2020 proběhly u dvou tříd druhého ročníku profesně zaměřené přednášky na téma Služba kriminální policie a vyšetřování a Služba dopravní policie. Přednášejícími byli kolegové z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje a ze Služby dopravní policie z Prahy.

Následující den odborné přednášky absolvovali 4 třídy prvního ročníku. Kromě služby dopravní policie, žáci měli možnost seznámit se s prací operačního střediska a s výkonem služby na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze.

Vysoce kvalifikované lektory zabezpečil personální odbor policejního prezídia v Praze. S pracovníky odboru personální škola spolupracuje na mnoha projektech a vysoce si spolupráce cení.

Přednášky byly velmi zajímavé, přinesly našim žákům mnoho nových informací a přiblížily jim náročnou a odpovědnou práci příslušníků Policie ČR.


Olympiáda v českém jazyce 

I v letošním školním roce mohli žáci vzájemně poměřit své znalosti a dovednosti  v soutěži Olympiáda v českém jazyce.   Školní kolo se uskutečnilo 4. prosince a zúčastnili se jej zájemci z řad žáků 1. – 3. ročníku.

Olympiáda se tradičně skládala ze dvou částí. V první z nich řešili účastníci soutěže mluvnické úkoly, které se týkaly především slovotvorby, skladby, tvarosloví a stylistiky. Po mluvnických úlohách následovala část druhá – slohová práce na dané téma.  Obě části byly poté vyhodnoceny učitelkami českého jazyka a literatury.

Nejlepších výsledků dosáhli:  Eliška Maňáková (2.C), Tomáš Válek (3.D) a Hana Raclová (3.B). Eliška a Tomáš úspěšně reprezentovali naši školu v okresním kole, které se konalo 20. ledna na kroměřížském gymnáziu.  Tomáš obsadil 8. místo a Eliška místo 11. Za reprezentaci školy děkujeme! 

Mgr. Petra Chudárková

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

Dne 28. ledna 2020 se na naší škole uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, které se skládalo z úvodní poslechové části a finálové ústní části. Své jazykové dovednosti si přišlo porovnat 32 žáků naší školy z prvního až třetího ročníku a všichni si vedli velmi dobře. Nicméně vyhrát nemohou všichni, a tak se na prvních třech místech umístili:

  1. místo – Svatopluk Recmánek, třída 2.C
  2. místo – Petr Varhaník, třída 2.D
  3. místo – Cecílie Hrdličková, třída 3.D

Vítěz soutěže nás bude reprezentovat v okresním kole v Kroměříži. Všem, kteří se umístili na prvních třech místech, gratulujeme a ostatním soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se na další setkání v příštím roce. 

Mgr. Ivana Sturm, Mgr. Jan Hrazdira


Projekt Zvyšování osobnostních kompetencí pro vstup k Policii ČR

VPŠ a SPŠ MV v Holešově převážně v první polovině školní roku 2019/2020 realizovala projekt pro žáky střední školy s názvem „Zvyšování osobnostních kompetencí pro vstup k Policii ČR“. Projekt byl schválen v rámci programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality 2019.

Obsahem projektu bylo zmapování situace třídních kolektivů prostřednictvím sociometrického šetření, zvyšování zájmu žáků o policejní práci, zvýšení kreativity žáků a provázání teoretických znalosti z oblasti prevence rizikového chování a profesní orientace s vizualizací a tvorbou posterů na výše zmiňovaná témata.

Žáci v rámci osobnostního a individuálního poradenství zjistili své kompetence v oblasti profesní orientace, pracovního chování, sociálních kompetencí včetně emočních schopností, svou motivaci a strategii zvládání zátěžových situací a svou psychickou konstituci.

V rámci projektu probíhaly aktivity lektorů vrstevnického programu (peer) v oblasti návykových látek, extremismu, xenofobie a rasismu.

Důležitou součásti bylo zvýšení odborných kompetencí pedagogů prostřednictvím akreditovaného vzdělávání.

Tento projekt se zaměřil na všechny třídy střední odborné školy. Celkově se jednalo o více než 400 žáků.

Data, která škola získala z výsledků projektu, sloužila k eliminaci rizikového chování a k udržení zdravého klima v jednotlivých třídách.

Postery slouží k propagaci práce Policie ČR i pro nově nastupující žáky policejní školy.