Menu

Exkurze a závěr semináře „Mravní a křesťanská výchova“

Na závěr školního roku se 22. 6. 2023 konala exkurze, které se účastnilo 39 žáků z prvního a druhého ročníku SOŠ.

První část exkurze byla zaměřena na návštěvu Velehradu – na prohlídku významného historického místa na Moravě, které je spojováno s  Velkomoravskou říší a cyrilometodějskou tradicí.  Žáci absolvovali prohlídku muzea, kde byl připomenut význam a historie Velehradu, přínos Cyrila a Metoděje pro obyvatele Velké Moravy. Poutní místo Velehrad je národní, duchovní, kulturní i vzdělávací kolébkou našeho národa. Součástí této části exkurze byla návštěva areálu někdejšího cisterciáckého kláštera, ve kterém v současnosti sídlí Stojanovo gymnázium, které si žáci prohlédli. Tato část exkurze byla zakončena zhlédnutím dominanty celého areálu baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, jež zdaleka není jen duchovní hodnotou.

Dále exkurze pokračovala prohlídkou „Živé vody“ v Modré. Ve sladkovodní a botanické expozici, která svým obsahem volně doplnila probrané učivo v ekologii, byli žáci seznámeni s životem ve vodě, kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy a charakteristikou jednotlivých biotopů.

Závěr exkurze byl věnován návštěvě Obvodního oddělení P ČR v Uherském Hradišti. Zástupce vedoucího obvodního oddělení npor. Bc. J. Prajza v rámci besedy a prohlídky oddělení seznámil žáky s obsahem a celou šíří činnosti práce oddělení. V rámci besedy také pozitivně hodnotil stáž studentů 3. ročníku, kterou v průběhu měsíce května absolvovali na tomto oddělení, a motivoval žáky k práci u policie.

PaedDr. A. Strachota