Menu

Návštěva školní knihovny

V měsíci září 2022 navštívili žáci prvního ročníku – 1.A, 1.B, 1.C, 1.D se svými učiteli (Mgr. Andrea Dvorníková, Mgr. Petra Chudárková, Mgr. Zuzana Hájková, Mgr. Jitka Gavendová) v době výuky českého jazyka a literatury školní knihovnu v rámci učiva o knihovnách, vzdělávacích institucích a internetu. ČJL zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní postavení a tvoří základ klíčových schopností a dovedností, kterými má být žák vybaven pro zvládnutí ostatních vyučovacích předmětů.

Návštěva knihovny přispěla k rozvoji kompetence k učení, komunikativní i sociální a zejména kompetence využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivní práce s informacemi. Přitom byla aplikována průřezová témata Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce a především téma Informační a komunikační technologie.

Paní knihovnice Mgr. Alena Přívarová se na besedu velmi pečlivě připravila. Žáky jednotlivých tříd vždy přivítala a seznámila je s výpůjční dobou, nabídkou knihovny, možností půjčovat si knížky k maturitní četbě, rozdělením knih ve školní knihovně, příruční knihovnou, druhy katalogů k orientaci čtenářů, způsobem půjčování knih atd. Žáci měli možnost si fond knihovny důkladně prohlédnout. V závěru hodiny vznesli řadu věcných dotazů, na které jim paní Přívarová fundovaně odpověděla. Někteří z nich si hned odnesli vybrané knížky a těší se na četbu.

V letošním školním roce byla upravena a prodloužena výpůjční doba školní knihovny. Kromě pátku je knihovna přístupná každý den ráno od 6:30 – 10:00 hod. V pondělí a ve středu odpoledne od 12:00 – 16:30 hod a ve čtvrtek od 12:45 – 15:30 hod.

Věříme, že po této návštěvě se rozšíří počet spokojených čtenářů nejen školní knihovně, ale že začnou číst i žáci, kteří se doposud s knížkami míjeli. 

Mgr. Jitka Gavendová
Mgr. Alena Přívarová